Bolesti nervnog sistema-neurologija, simptomi, lečenje, dijagnoza, terapija, Beograd, Srbija

Bolesti nervnog sistema (neurologija)

Hidrocefalus kod tumora mozga

Tumori izazivaju hidrocefalus opstruk­cijom ili kompresijom likvornih puteva, smanjenom resorpcijom likvora ili hiper­produkcijom. Prema tome, tumori mogu izazvati i opstruktivni i neopstruktivni hi­drocefalus. Opstruktivni hidrocefalus mo­že biti posledica malih tumora lokalizova- nih u kritičnim zonama kao što su Monro ili Silvijev akvedukt. Veliki hemisferični ili tumori zadnje lobanjske jame izazivaju op­strukciju likvora pomeranjem ventrikular- nog sistema. Moguća je opstrukcija i kod intraventrikularnih tumora. Leptomeninge- alne metastaze tumora, kao medulobla- stom ili MM, udružene su sa poremećajem resorpcije likvora i komunikatnim hidroce- falusom. Konačno, neopstruktivni hidro­cefalus može nastati hiperprodukcijom li­kvora od strane tumora, kao kod plexus papilloma.

Celularni (citotoksični) edem mozga

Citotoksični edem se karakteriše akut­nim bubrenjem svih ćelijskih elemenata mozga (endotelijalne ćelije, astroglijalni elementi i neuroni), sa sleđstvenom reduk­cijom volumena moždanog ekstracelular- nog prostora. Ova forma edema se naj­češće registruje kod akutne cerebralne is- hemije, prouzrokovane srčanim zastojem ili moždanom traumom. U patogenetskoj osnovi nastanka tog edema je poremećaj adenozintrifosfatna natrijum-kalijum pum­pa. Ovaj poremećaj rezultuje intracelu- larnom akumulacijom natrijuma, usposta­vljanjem osmotskog gradijenta koji sekun­darno akumulita vodu u intracelularnom prostoru. Edemska tečnost se primamo sa- stoji od natrijuma i vode, bez Jgfsustva proteina. I siva i bela masa su zahvaćene ovom formom edema.

Infarkcija i edem kod tumora mozga

Infarkt mozga u zoni prisustva tumora je manje čest uzrok akutnog neurološkog po­goršanja. Infarkcija je prouzrokovana kom­presijom ili nekrozom cerebralnih krvnih sudova ili intravaskularnom embolizacijom. Ovi mehanizmi mogu zahvatiti arterij­ske i venske sudove, mada je arterijska in­farkcija češća.

Edem

Moždani edem se definiše kao porast moždanog volumena prouzrokovan pove­ćanjem sadržaj vode i natrijuma. S obzi­rom na ovu fudamentalnu, biohemijsku definiciju razlikuje se nekoliko posebnih formi edema. Sa kliničkog aspekta, moždani edem je rezultat veoma različitih patofizioloških mehanizama. Na osnovu eks­perimentalnih i neuropatoloških zapažanja usvojena $R klasifikacija na: vazogeni, celularni (citotoksički) i intersticijalni (hidro- cefalički edem). Svaka pojedinačna forma edema proizlazi iz različitog mehanizma i odlikuje se različitim kliničkim manifesta­cijama.

Još članaka...

 

 

Go to top