Bolesti nervnog sistema-neurologija, simptomi, lečenje, dijagnoza, terapija, Beograd, Srbija

Bolesti nervnog sistema (neurologija)

Disanje kod pacijenata u komi

Prolaznost respiratornih puteva i kvali- tet disanja imaju prioritet pri pregledu bo­lesnika u komi i zahtevaju hitnu korekciju ukoliko su neadekvatni. Međutim, različi­ti poremećaji disanja mogu imati i diferen- cijalno-dijagnostički i lokalizacioni značaj, pa čak i prognostički.

1. Cheyene-stokesovo disanje karakteriše period hiperventilacije koja se poste­peno smanjuje do apneje koja razli­čito traje a posle koje se uspostavlja disanje koje se progredijentno produ­bljuje ponovo do hiperventilacije. Do ovakvog poremećaja disanja dolazi ka­da je obostrano oštećena hemisfera ve­likog mozga, ili kod prolapsa kroz ten- torijum. Češće se viđa kod neuroloških uzroka kome, kao što su na primer me­taboličke encefalopatije, intoksikacije, teška kardiopulmonalna oštećenja.

2. Centralna neurogena hiperventilacija\e disanje koje je duboko, ubrzano, pra­vilnog ritma, sa oko 25 respiracija u mi­nuti. Izgleda da ovaj tip disanja nema lokalizacioni značaj, mada je opisano kod tumora produžene moždine, do­njeg dela ponsa i mezencefalona. Posto­je mišljenja da ako je regularniji ritam, dubina kome je veća, te je, samim tim, i prognoza lošija. Neophodno je razli­kovati ovaj tip disanja od hiperventila­cije zbog acidoze ili, na primer, teške bronhopneumonije.

3Apneičko disanje je disanje kod kog je nekoliko dubokih, brzih udaha praćeno apnejom i javlja se kod oštećenja donjeg dela ponsa, najčešće zbog okluzije ar­terije bazilaris.

4.Ataksičko disanje]e nepravilnog ritma, ;t svaki uđisajje različite dubine

5.Depresija disanja je posledica ošttite- nja medularnog respiratornog centra i znak je najtežih, ireverzibilnih lezija mozga..

Hidrocefalus kod tumora mozga

Tumori izazivaju hidrocefalus opstruk­cijom ili kompresijom likvornih puteva, smanjenom resorpcijom likvora ili hiper­produkcijom. Prema tome, tumori mogu izazvati i opstruktivni i neopstruktivni hi­drocefalus. Opstruktivni hidrocefalus mo­že biti posledica malih tumora lokalizova- nih u kritičnim zonama kao što su Monro ili Silvijev akvedukt. Veliki hemisferični ili tumori zadnje lobanjske jame izazivaju op­strukciju likvora pomeranjem ventrikular- nog sistema. Moguća je opstrukcija i kod intraventrikularnih tumora. Leptomeninge- alne metastaze tumora, kao medulobla- stom ili MM, udružene su sa poremećajem resorpcije likvora i komunikatnim hidroce- falusom. Konačno, neopstruktivni hidro­cefalus može nastati hiperprodukcijom li­kvora od strane tumora, kao kod plexus papilloma.

Celularni (citotoksični) edem mozga

Citotoksični edem se karakteriše akut­nim bubrenjem svih ćelijskih elemenata mozga (endotelijalne ćelije, astroglijalni elementi i neuroni), sa sleđstvenom reduk­cijom volumena moždanog ekstracelular- nog prostora. Ova forma edema se naj­češće registruje kod akutne cerebralne is- hemije, prouzrokovane srčanim zastojem ili moždanom traumom. U patogenetskoj osnovi nastanka tog edema je poremećaj adenozintrifosfatna natrijum-kalijum pum­pa. Ovaj poremećaj rezultuje intracelu- larnom akumulacijom natrijuma, usposta­vljanjem osmotskog gradijenta koji sekun­darno akumulita vodu u intracelularnom prostoru. Edemska tečnost se primamo sa- stoji od natrijuma i vode, bez Jgfsustva proteina. I siva i bela masa su zahvaćene ovom formom edema.

Još članaka...

          

                                         

Go to top