Gliklazid Diprian® - oralni antidijabetik

Zaštićeno ime leka

i Generičko ime leka

Diprian®

 

gliklazid

ATC

DDD

Trudnoća

A10BB09

O 0,16 g

i C

JKL

Oblik i pakovanje

Dojenje

1042065

tablete 30 po 80 mg

1 Izbegavati

SASTAV

1 tableta sadrži 80 mg gliklazida

DELOVANJE

Diprian® je peroralni antidijabetik iz grupe sulfonilureja. Na metaboličkom planu deluje kao sekretagog, tj. stimuiiše obe faze izlučivanja insulina iz pankreasa. Istovremeno, Diprian® povećava i efikasnost delovanja insulina na druga, insulin-senzitivna tkiva, a time se obezbeđuje bolja periferna iskoristljivost glukoze.

Na vaskulamom nivou Diprian® smanjuje adhezivnost i agregaciju trombocita, normalizuje fibrinolitičku aktivnost endotela, umanjuje reaktivnost krvnih sudova na delovanje kateholamina i deluje antioksidantno. Time povoljno utiče na neke od vaskulamih komplikacija u dijabetesu, kao što je, u prvom redu, dijabetična retinopatija.

INDIKACIJE

Terapija insulin-nezavisnog (Tip 2) diabetes mellitus-a odraslih kada se glikoregulacija ne može uspostaviti samo dijetom.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Tablete Diprian® uzimaju se peroralno. Uobičajena dnevna doza iznosi 160 mg (2 tablete). Ova doza daje se podeljena u dve pojedinačne doze od po 80 mg (1 tableta) i uzima se uz jutarnji i večernji obrok.

Terapijske doze gliklazida mogu se, u pojedinim slučajevima, kretati od 40 mg (1/2 tablete) do maksimalno 320 mg (4 tablete) na dan. Ovo zavisi od postignutog stepena regulacije metabolizma glukoze, kao i od telesne mase pacijenta. Gojaznim osobama mora se uz Diprian® propisati i takav oblik redukcione dijete koji obezbeđuje smanjenje |B telesne mase, dok je pacijentima sa normalnom telesnom masom i određenim stepenom očuvanosti sekretome funkcije pankreasa, dovoljno odrediti uobičajenu niskokalorijsku dijabetičnu dijetu.

NEŽELJENA DEJSTVA

 

Neželjena dejstva gliklazida imaju malu učestalost, prolazna su i blagog su intenziteta. Najčešće se opisuje hipoglikemija. Digestivne tegobe, poput mučnine, dispeptičnih tegoba i konstipacije, mogu se preduprediti ili umanjiti uzimanjem tableta Diprian® tokom obroka. Kožne manifestacije, uključujući osip, svrab, urtike ili bule, promene u beloj i crvenoj krvnoj lozi (anemija, leukopenija, granuiocitopenija, trombodtopenija) i porast aktivnosti jetrinih enzima javljaju se retko, dok se žutica, hepatitis ili zatajivanje funkcije jetre opisuju samo u izuzetnim slučajevima.

KONTRAINDIKACIJE

Infantilni i juveniini dijabetes, teška ketoza i acidoza, dijabetična prekoma i koma, teške opekotine, trauma iii infekcije, teži poremećaji funkcije jetre i bubrega, preosetljivost na sulfonamide (ili pomoćne supstance u preparatu), trudnoća i dojenje.

MERE OPREZA

Terapija tabletama Diprian9, slično drugim peroralnim antidijabeticima, može se sprovoditi samo u uslovima balansiranog unosa ugljenih hidrata, što se reguliše propisanom dijetom. Kontrolu koncentracija glukoze u krvi treba sprovoditi uobičajenim ritmom. U slučajevima hiperglikemije, zbog povećanog unosa hrane, privremeno se mora povećati uobičajena doza gliklazida. Bilo koji oblik dijabetične dekompenzacije, uključujući visoku febrilnost, obimne opekotine, hirurške intervencije i si., zahteva privremeno ili trajno prevođenje bolesnika na terapiju insulinom.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti

Pri započinjanju terapije, zbog neadekvatne giikoregulacije, sposobnost rukovanja mašinama ili upravljanja motornim vozilima može biti umanjena.

INTERAKCIJE

Tablete Diprian9 najbolje je uzimati pre ili tokom jela. Uzimanje tableta posle obroka usporava brzinu dospevanja leka u cirkulaciju, ali ne menja značajnije njegov ukupni terapijski efekt. Zbog potenciranja hipogiikemičkog delovanja, a rede zbog izazivanja antabusne reakcije, dijabetičarima se ne preporučuje konzumiranje alkoholnih pića.

 

Lekovi iz grupe tiazidnih diuretika, kortikosteroida, oralnih kontraceptiva, tireoidnlh hormona, fenotiazinskih derivata i laksativa, mogu umanjiti terapijski efekat gliklazida.

Istovremena primena gliklazida sa salicilatima, drugim nesteroidnim antiinflamatornim letovima, sulfonamidima, tetraciklinima, hioramfenikolom, nekim fungicidima, MAO inhibitorima, antagonistima H2 receptora, p-blokatorima, ACE inhibitorima i fibratima može potencirati njegovo hipoglikemijsko delovanje.

Gliklazid može pojačati efekt antikoagulantnih lekova.

Lečenje trovanja, antidoti

Kliničkom slikom trovanja dominira hipoglikemija. Lečenje podrazume- va ispiranje želuca i intravensku primenu koncentrovanih rastvora glukoze. Glukoza u ovim situacijama predstavlja specifični antagonist trovanja i primenjuje se do potpune normalizacije glikemije.

NAČIN ČUVANJA

 

Čuvati na temperaturi od 15 do 25°C, zaštićeno od vlage. Lek čuvati van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju

PAKOVANJE

Kutija sa 30 tableta od 80 mg.

PROIZVOĐAČ

HEMOFARM A.D. - PANFARMA D.O.O.- Beograd

BIGVANIDINI (metformin) - gluformin

Oralni antidijabetik

Zaštićeno ime leka Gluformin®

SASTAV

1 tableta sadrži 500 mg metformin hidrohlorida

DELOVANJE

Metformin je oralni antidijabetik iz grupe bigvanidina, koji smanjuje hiperglikemiju kod obolelih od dijabetesa tip 2 (insulin nezavisan), ali ne utiče na glikemiju zdravih osoba. Ne dovodi do hipoglikemija ni u velikim dozama, ali pojačava hipoglikemijsko dejstvo sulfonilureje i insulina.

Za njegovo dejstvo potrebna je bar delimično očuvana sekrecija insulina. Metformin smanjuje glikemiju tako što povećava utilizaciju glukoze u tkivima, potpomaže vezivanje insulina za receptore i stimuliše postreceptorske mehanizme, inhibirá glukoneogenezu i smanjuje resorpciju glukoze iz creva. Metformin ima povoljno dejstvo na metabolizam lipoproteina: smanjuje nivo VLDL, cirkulišućih triglicerida i povećava nivo HDL što smanjuje rizik od ateroskleroze i komplikacije dijabetesa. Metformin inhibirá agregaciju trombocita i deluje fibrinolitički. Od oralno unete doze, resorbuje se oko 50%, ne vezuje se za proteine plazme i ne metaboliše se. Eliminacija se skoro u potpunosti vrši putem bubrega. Poluvreme eliminacije metformina iz plazme iznosi 1,5 do 4,6 časova, a oko 10-20% od resorbovane doze se sporo eliminiše iz tkiva i ima poluvreme eliminacije između 9-19 časova. Insuficijencija bubrega dovodi do značajne akumulacije metformina.

INDIKACIJE

 •  Insulin nezavisan dijabetes (Tip 2, NIDDM), naročito ako je udružen sa gojaznošću i ako se metabolizam glukoze ne može regulisati dijetom I fizičkom aktivnošću.
 •  U terapiji dijabetesa Tipa 2 u kombinaciji sa preparatima sulfonilureje, pod uslovom da se strogo vodi računa o kontraindikacijama.

Gluformin® se primenjuje kod insulin-nezavisnog dijabetesa tek ukoliko se kontrola glikemije ne može uspostaviti dijetetskim režimom. Obično se preporučuje da se pokuša prvo sa dijetom tokom 6-8 nedelja. Kod osoba sa normalnom telesnom težinom i insulin - nezavisnim dijabetesom, Gluformin® se može primeniti kao monoterapija ili u kombinaciji sa preparatima sulfonilureje, čime je moguće izbeći primenu insulina.Takođe, Gluformin® se može kombinovati sa insulinom. Od značaja je da se tokom terapije ne povećava telesna masa, a u nekim slučajevima se čak i smanjuje.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Doziranje Gluformin® mora biti individualno, sa postepenim povećanjem doze prema potrebi pacijenta. Treba naglasiti da terapijski efekt nije striktno dozno zavisan.

Potrebne dnevne doze Gluformin® se kreću između 0,5 i 3,0 g (1-6 tableta). Terapiju treba započeti sa dozom od 0,5-1,0 g na dan (1-2 tablete). Zavisno od metaboličkog efekta, ovu dozu treba povećavati u razmacima od nekoliko dana tokom 2 nedelje, da bi se postigla optimalna doza. Najčešće je dovoljno 1,5 g na dan (3 tablete/dan).

Doze veće od 3,0 g (ili 6 tableta) nemaju jače izraženo terapijsko dejstvo. Ukoliko se uzima više od jedne tablete dnevno, treba svaku tabletu uzeti sa obrokom. Podelom dnevne doze postiže se bolja podnošljivost leka u gastrointestinalnom traktu, a to je manje značajno za metabolički učinak.

NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjena dejstva Gluformin® najčešće se manifestuju u vidu gastrointestinalnih tegoba (metalni ukus u ustima, mučnina, povraćanje, bol u abdomenu i dijareja). Obično se gastrointestinalni poremećaji smiruju vremenom, a njihova učestalost i težina mogu se smanjiti ukoliko se terapija počne sa malim dozama Gluformin® pa se, ukoliko je potrebno, doze postepeno povećavaju, kao ii uzimanjem leka zajedno sa hranom. Perzistentna dijareja može biti razlog za prekid terapije.

Najteži poremećaj, karakterističan za grupu bigvanidina, laktatna acidoza, javlja se veoma retko ukoliko se preparat pravilno dozira i ispoštuju kontraindikacije. Klinički manifestna laktatna acidoza posledica je predoziranja, insuficijencije bubrega i jetre, usled unošenja alkohola, stanja sa smanjenom oksigenacijom tkiva (srčana dekompenzacija, respiratorna insuficijencija), katabolička stanja i interakcije sa drugim tekovima (cimetidin). U slučaju sumnje I na laktatnu acidozu, bolesnik se mora hospitalizovati, a hemodijaliza je najbolji način da se laktat izbaci iz organizma.

KONTRAINDIKACIJE

• Diabetes meliitus Tip 2 potpuno rezistentan na terapiju sulfonilurejom

 •  Metabolička acidoza, prekoma, hiperosmolarna ili ketoacidozna dijabetička koma
 •  Insuficijencija bubrega (kreatinin u serumu veći od 15 mg/L)
 •  I nsuficijencija jetre
 •  Hipoksična stanja, teška kardiovaskularna i respiratorna insuficijencija, teške infekcije, katabolička stanja (maligni tumori)
 •  Hirurške intervencije pod opštom anestezijom (zbog povećanog rizika od pojave renalne insuficijencije), a isto važi i za radiološke preglede sa primenom kontrastnih sredstava
 •  Dijete sa unosom manjim od 1000 kcal/dan
 •  Alkoholizam (zabranjeno je piti alkoholna pića za vreme lečenja Gluformin®)
 •  Preosetljivost na metformin hidrohlorid ili neki drugi sastojak preparata

MERE OPREZA

Posebno treba biti oprezan kod renalne i hepatične insuficijencije koje dovode do akumulacije metformina u organizmu i pojave laktatne acidoze. lako metformin sam ne izaziva hipoglikemiju, ako se istovremeno primenjuju lekovi koji sami po sebi poseduju hipogi&emično dejstvo (insulin, oralni antidijabetici), može doći do pojave hipoglikemije.

Hipoglikemija se može pojaviti i ako se metformin kombinuje sa nekim nesteroidnim antiinflamatomim lekovima, MAO inhibitorima, oksitetraciklinom, ACE inhibitorima, derivatima fibroične kiseline i ciklofosfamida. Glikokortikoidi, kombinacije estrogena, i gestagena, adrenalin i drugi simpatikomimetici, glukagon, hormoni tireoideje, tiazidni diuretici, diuretici Henle-ove petlje, fenotiazini i derivati nikotinske kiseline mogu smanjiti hipoglikemijski efekt Gluformin®.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

NAČIN ČUVANJA

Čuva se na sobnoj temperaturi, zaštićeno od svetlosti i vlage, u originalnom pakovanju, van domašaja dece.

 

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

PAKOVANJE

Kutija sa 30 tableta

 

PROIZVOĐAČ HEMOFARM A.D.- Vršac

Mixtard 30® HM Humani insulin

Oblik i pakovanje

Generičko ime leka Insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani (insulin bifazni (rastvorljivi i izofan)) Trudnoća B

Dojenje

Mixtard 30® HM je fiksna mešavina 30% rastvora humanog insulina i 70% suspenzije humanog izofan insulina. Prisustvo insulina u rastvoru omogućava brzo nastupanje delovanja, a prisustvo izofan insulina osigurava produženo, srednje dugo delovanje ovog preparata.

DELOVANJE

Insulinski preparat sa brzim i srednje dugim delovanjem Mixtard 30® HM počinje da deluje 0,5 sata nakon primene, maksimum dejstva postiže između 2 i 8 sati. Delovanje traje do 24 sata.

INDIKACIJE

Mixtard 30® HM se koristi za lečenje insulin zavisnih dijabetičara.

Posebno se preporučuje za lečenje:

 •  Kad je potrebno brzo nastupanje i produženo delovanje insulina
 •  Kada je insulin potrebno primenjivati 1-2 puta u toku dana.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Dozu određuje lekar prema potrebama bolesnika. Preparat Mixtard 30® HM se primenjuje isključivo subkutano, jedanput ili dva puta .Pre upotrebe bočicu treba nežno okretati gore dole ili položenu bočicu između dlanova blago valjati gf da bi se insulin ujednačeno rasporedio u tečnosti. Potom određenu dozu uzeti u brizgalicu i dati subkutano.

NEŽELJENA DEJSTVA

Kod primene humanih insulina neželjena dejstva se javljaju izuzetno retko:

 •  Hipoglikemija
 •  Lokalna reakcija na mestu aplikacije
 •  Lipodistrofija
 •  Generalizovana hiperpreosetljivost javlja se veoma retko, ali je potencijalno opasna i zahteva posebnu pažnju i intervenciju lekara.

KONTRAINDIKACIJE

 •  Hipoglikemija
 •  Preosetljivost na humani insulin ili na neki od sastojaka

MERE OPREZA

Lečenje predoziranja

Predoziranje insulina dovodi do hipoglikemije. Po pojavi prvih znakova hipoglikemije pacijentu odmah dati šećer ili hranu bogatu ugljenim hidratima. Ako je pacijent u besvesnom stanju, mora mu se ubrizgati glukagon potkožno ili intramuskularno. Kad se pacijent povrati Iz besvesnog stanja, treba da oralno uzme ugljene hidrate. Ukoliko pacijent ne reaguje na dati glukagon za 10-15 minuta, mora mu se dati glukoza intravenski.

Prevođenje pacijenata na Mixtard® forme; uvođenje Mixtard® formi je uvek pod nadzorom lekara. Obično se dnevna doza ne menja, ali lekar mora prilikom prevođenja, prilagoditi terapiju prema potrebama pacijenata.

INTERAKCIJE

Istovremeno uzimanje drugih lekova može da promeni potrebu za insulinom.

Sledeće supstance mogu da smanje potrebu za insulinom: MAO inhibitori, beta blokatori, tetraciklini, alkohol, anabolički steroidi, alfa- metildopa.

Sledeći lekovi mogu povećati potrebu za insulinom: oralna kontraceptivna sredstva, diuretici, kortikosteroidi, hormoni štitaste žlezde, triciklični antidepresivi.

Beta blokatori mogu maskirati simptome hipoglikemije.

NAČIN ČUVANJA

Insulinski preparati se čuvaju na temperaturi između 2°C i 8°C. Ne k   smeju se izlagati toploti niti sunčevoj svetlosti i nikada se ne smeju

S& zamrzavati. Bočica koja je u upotrebi može da se drži na sobnoj m temperaturi (do 25°C) šest nedelja.

NAČIN IZDAVANJA

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

ROK UPOTREBE

Naznačen je na pakovanju.

PAKOVANJE

Bočica sa 10 ml (100 I.j./ml)

PRIOZVOĐAČ HEMOFARM A.D.- Vršac po licenci

 

Novo NordiskA/S, Danska

Još članaka...

registracija vozila sajt    kasko osiguranje sajt

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top