Leukoplakia (leukoplakija)

Leukoplakia (L) podrazumeva leukokeratozu (leukokeratoza je širi pojam i znači posiojanje beličastih zona na mu-kozi ili semimukozi) kod pušača, osoba sa karioznim zubima ili neodgovara­jućim protezama koje iritiraju sluzo-kožu. Leukoplakia se defmiše i sasvim jednostavno kao belčasti plak na mukozama koji se ne može skinuti/obrisati.

Etiopatogeneza. Svi faktori koji hro-nično iritiraju sluzokožu, kao što su pušenje, kariozni zubi ili neprilagođene proteze, mogudelovati kao predisponira-jući u razvoju L.

Klinička slika. Na usnama, obično donjoj i to na lateralnim trećinama, mogu se videti beličaste ili sivkaste, dobro ograničene ovalne zone. Bukalno, L je lokalizovana u predelu odmah iza comissurae labiorum ili na dorzumu jezika i to u vidu beličastih, sjajnih, adherentnih plakova koj i lako prominiraju.                                           ,

Od leukoplakije nastaje spinocelu­lami epiteliom kod 2,4% osoba u toku 10 godina i kod oko 4% posle 20 godina praćenja. Ima podataka i da je 6-10% svih leukoplakija maligno već u trenut­ku postavljanja ove dijagnoze. Ukoliko se javi infiltracija promené, vegetacije ili ulceracija, neophodan je histopato-loški pregled.

Diferencijalna dijagnoza

Lichen planus mucosae oris se nalazi u zad­njoj polovini bukalne sluzokože ili na bočnim stranama jezika, u vidu mre-žaste leukokeratoze; potrebno je pre­gledati celu kožu da bi se ustanovilo postoje li karakteristične lezije na dru­gim lokalizacijama. Promene u sekun­darnom sifilisu (tzv. plaque muqueuse ili mucous patch) su akutnog karaktera i VDRL test je pozitivan. Candidiasis oris se karakteriše neadherentnim be-lim naslagama, a kulturom se izoluje Candida albicans.

Lečenje

Neophodno je otkloniti pre-disponirajuće faktore. Primenjuje se krio terapija, elektrodesikacija promena, laserska terapija, 0,1% tretinoin (reti-noična kiselina). Za promené na vermili-onu usana može se pokušati sa 5-fluoro-uracilom. Svi ovi vidovi terapije često ni­su dovoljno efikasni. Ukoliko je suspektna maligna alteracija, potrebna je hi­rurška ekscizija in toto sa histopatološkom verifikacijom promené.

hijaluronski fileri, botoks, prp, vampirski lifting

plasticna hirurgija, hijaluronski fileri, botoks, mezoterapija, prp


 

 

  

lekarski pregled za vozacku

                                    

 

 

 

Go to top